BuyRentSellAgent finder
Log inRegister

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů


 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva) uzavírané mezi obchodní společnosti 4.house s.r.o., IČ 085 69 215, sídlem Praha 5, Plzeňská 3350/18, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321136 (dále jen „4.house) a jinou osobou (dále jen „Klient), jejímž předmětem je poskytování služeb uvedených v čl. II. těchto Obchodních podmínek prostřednictvím internetového Serveru 4.house, který je dostupný na internetové adrese https://www.4.house (dále jen „Server). 4.house je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru. Přístup na Server je umožněn všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet, a to prostřednictvím Serveru.
 2. Klient je fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj Klientský účet nebo svůj Účet Realitního zprostředkovatele a rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obchodními podmínkami a pohybuje se tak na Serveru v režimu registrovaného Klienta.
 3. Registrace je postup založení Klientského účtu či účtu Realitního zprostředkovatele. Registrací vzniká smluvní vztah mezi 4.house a Klientem, a to na dobu trvání aktivního Klientského účtu nebo aktivního Účtu Realitního zprostředkovatele.
 4. Klientský účetje součást Serveru, která je zpřístupněna bezplatně právě jednomu Klientovi a je zřízena registrací a zpřístupněna po zadání přístupových údajů (se kterou jsou spojena zejména práva Klienta uvedená na Serveru).
 5. Účet Realitního zprostředkovatele je součást serveru, která je zpřístupněna bezplatně právě jednomu Realitnímu zprostředkovateli a je zřízena registrací a zpřístupněna po zadání přístupových údajů (se kterou jsou spojena zejména práva Realitního zprostředkovatele uvedená na Serveru). Účet Realitního zprostředkovatele je určen výhradně pro Realitního zprostředkovatele.
 6. Přístupové údaje jsou údaje zadané při Registraci, za účelem založení účtu.
 7. Realitní zprostředkovatel je osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost. Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního zprostředkovatele se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním zprostředkovatelem a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Realitních zprostředkovatelů. Za Realitního zprostředkovatele se též považují všechny osoby, které si založí nebo hodlají založit účet Realitního zprostředkovatele za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního zprostředkovatele dle předchozích vět. Za Realitního zprostředkovatele nejsou považovány obce, ani bytová družstva.
 8. Vlastník je fyzická osoba, která je vlastníkem nemovité věci a která si za účelem její inzerce, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, založí nebo hodlá založit Klientský účet.
 9. Zájemce je fyzická osoba, která má zájem o nájem nebo koupi nemovité věci a která si za tímto účelem, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, založí nebo hodlá založit Klientský účet. Zájemcem je rovněž osoba, která nemá zájem o nájem nebo koupi nemovité věci, avšak založí nebo hodlá založit Klientský účet.
 10. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 11. Podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 12. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 13. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20.10.2020.
 14. Znění Obchodních podmínek může 4.house jednostranně měnit či doplňovat. 4.house se zavazuje o změně Obchodních podmínek Klienta informovat, před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané prostřednictvím Klientského účtu nebo Účtu Realitního zprostředkovatele a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

článek II.

Poskytované služby

 1. 4.house nabízí na Serveru zejména následující služby:
 2. Klientský účet - založení (registrace), provozování a vedení Klientského účtu za účelem inzerce (nabídky) nemovitých věcí (blíže viz čl. III. Obchodních podmínek) či realizace obchodní transakce.
 3. Účet Realitního zprostředkovatele - založení (registrace), provozování a vedení účtu Realitního zprostředkovatele za účelem inzerce (nabídky) nemovitých věcí v zastoupení svých klientů či využití dalších služeb Serveru (blíže viz čl. IV. Obchodních podmínek).
 4. 4check - prověření osob žijících v České Republice starších 18 let (blíže viz čl. V. Obchodních podmínek);
 5. 4campaign - integrace inzerce nemovitých věcí třetích osob na sociální sítě (blíže viz čl. VI. Obchodních podmínek)
 6. Zasílání inzerce – automatické zasílání inzerátů a jiných sdělení.

článek III.

Klientský účet

 1. Vlastník má právo pomocí Registrace založit na Serveru Klientský účet za účelem objednávání služeb a realizace činností uvedených v čl. II. těchto Obchodních podmínek. Registraci Klientského účtu Vlastník provede tak, že vyplní povinné registrační údaje, kterými jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa a přístupové heslo s tím, že tyto potvrdí. Provedenou Registraci musí následně Vlastník potvrdit prostřednictvím odkazu v registračním e-mailu, který mu bude doručen na jím zadanou e-mailovou adresu. Potvrzením Registrace dojde k uzavření Smlouvy.
 2. Vlastník je oprávněn pomocí Registrace založit na Serveru výhradně Klientský účet.
 3. Současně s potvrzením Registrace budou Vlastníkovi zaslány i tyto Obchodní podmínky, se kterými Vlastník potvrzením Registrace vyjadřuje svůj souhlas. Potvrzením Registrace Vlastník rovněž výslovně prohlašuje, že není Realitním zprostředkovatelem.
 4. Kontaktní údaje vyplněné Vlastníkem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen na výslovnou žádost Vlastníka. V opačném případě budou kontaktní údaje vyplněné Vlastníkem při Registraci zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude Vlastník na Serveru komunikovat. Má se za to, že údaje uvedené Vlastníkem v Klientském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Vlastník.
 5. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly Vlastníkem zdány při Registraci, je Vlastník povinen je bez zbytečného odkladu na Serveru aktualizovat. Vlastník má rovněž možnost v záložce Nastavení zadat další, doplňující údaje o své osobě a ověřit svůj mobilní telefon.
 6. Klientský účet je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno, kterým je vždy e-mailová adresa zadaná při Registraci Vlastníkem a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Vlastník i 4.house jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů. Vlastník není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že tak Vlastník učiní nebo třetím osobám přístup k Přístupovým údajům umožní svojí nedbalostí, nese odpovědnost za případné zneužití Klientského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů, stejně jako za škodu v důsledku toho vzniklou.
 7. Vlastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 4.house, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Vlastník se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky (zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vlastník se zavazuje zveřejňovat výhradně údaje, jejichž je autorem, resp. k jejichž zveřejnění je v souladu s právním řádem České republiky oprávněn. 4.house nenese odpovědnost za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Vlastníkem prostřednictvím Klientského účtu.
 9. 4.house si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Vlastníkem na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
 1. Vlastník je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Klientského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty [email protected] 4.house je oprávněna zrušit Klientský účet, a to zejména v případě, kdy Vlastník svůj Klientský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Vlastník poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
 2. 4.house si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Klientům.
 3. S Klientským účtem je spojeno právo na vložení jedné inzerce nemovité věci, která musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Vlastníka. Vlastníkovi je umožněno prostřednictvím Klientského účtu zadávat, upravovat a jinak editovat jím vloženou inzerci (nabídku) nemovitých věcí.
 4. Vlastník souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě mohou být ze strany 4.house zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Klienty prostřednictvím Serveru a tyto mohou být archivovány po dobu jednoho roku, nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno. Vlastník však bere na vědomí, že 4.house není povinna zprávy zasílané prostřednictvím Serveru ani inzerci Vlastníka uchovávat, zálohovat ani archivovat.
 5. Výše uvedená práva a povinnosti se v přiměřeném rozsahu použijí i pro Zájemce.

článek IV.

Účet Realitní zprostředkovatel

 1. Realitní zprostředkovatel má právo pomocí Registrace založit na Serveru účet Realitního zprostředkovatele za účelem objednávání služeb a realizace činností uvedených v čl. II. těchto Obchodních podmínek. Registraci účtu Realitního zprostředkovatele provede tak, že vyplní povinné registrační údaje, kterými jsou jméno, příjmení, případně obchodní firma, IČO, telefon, e-mailová adresa a přístupové heslo s tím, že tyto potvrdí. Provedenou Registraci musí následně Realitní zprostředkovatel potvrdit prostřednictvím odkazu v registračním e-mailu, který mu bude doručen na jím zadanou e-mailovou adresu. Potvrzením Registrace dojde k uzavření Smlouvy.
 2. Realitní zprostředkovatel je oprávněn pomocí Registrace založit na Serveru výhradně účet Realitního zprostředkovatele. V případě, kdy Realitní zprostředkovatel provede Registraci a na Serveru založí Klientský účet, považuje se takové jednání za hrubé porušení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. V případě, že Realitní zprostředkovatel poruší zákaz založit na Serveru Klientský účet, vznikne 4.house vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok 4.house na náhradu škody.
 3. Současně s potvrzením Registrace budou Realitnímu zprostředkovateli zaslány i tyto Obchodní podmínky, se kterými Realitní zprostředkovatel potvrzením Registrace vyjadřuje svůj souhlas.
 4. Kontaktní údaje vyplněné Realitním zprostředkovatelem při Registraci, a to v rozsahu jméno, příjmení, IČO, e-mailová adresa a telefon, budou zveřejněny na Serveru a budou zpřístupněny všem návštěvníkům Serveru. Má se za to, že údaje uvedené Realitním zprostředkovatelem jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Realitní zprostředkovatel.
 5. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly Realitním zprostředkovatelem zdány při Registraci, je Realitní zprostředkovatel povinen je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Realitní zprostředkovatel má rovněž možnost v záložce Nastavení zadat další, doplňující údaje o své osobě a ověřit svůj mobilní telefon.
 6. Účet Realitního zprostředkovatele je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno, kterým je vždy e-mailová adresa zadaná při Registraci Realitním zprostředkovatelem a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Realitní zprostředkovatel i 4.house jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů. Realitní zprostředkovatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že tak Realitní zprostředkovatel učiní nebo třetím osobám přístup k Přístupovým údajům umožní svojí nedbalostí, nese veškerou odpovědnost za případné zneužití účtu Realitního zprostředkovatele nebo za zneužití svých Přístupových údajů, stejně jako za škodu v důsledku toho vzniklou.
 7. Realitní zprostředkovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že účet Realitního zprostředkovatele nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 4.house, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Realitní zprostředkovatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky (zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Realitní zprostředkovatel se zavazuje zveřejňovat výhradně údaje, jejichž je autorem, resp. k jejichž zveřejnění je v souladu s právním řádem České republiky oprávněn. 4.house nenese jakoukoli odpovědnost za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Realitním zprostředkovatelem prostřednictvím účtu Realitního zprostředkovatele, za tyto odpovídá výhradně Realitní zprostředkovatel a zavazuje se, že vůči 4.house v tomto směru nebude uplatňovat jakékoli nároky.
 9. 4.house si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Realitním zprostředkovatelem na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
 1. Realitní zprostředkovatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého účtu Realitního zprostředkovatele, a to písemně na adrese elektronické pošty [email protected] 4.house je oprávněna zrušit účet Realitního zprostředkovatele, a to zejména v případě, kdy Realitní zprostředkovatel svůj účet Realitního zprostředkovatele nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Realitní zprostředkovatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
 2. 4.house si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Klientům.
 3. S účtem Realitního zprostředkovatele je spojeno právo na vložení neomezeného počtu inzerce nemovité věci, kterou Realitní zprostředkovatel inzeruje. Realitnímu zprostředkovateli je umožněno prostřednictvím účtu Realitního zprostředkovatele zadávat, upravovat a jinak editovat jím vloženou inzerci (nabídku) nemovitých věcí.
 4. Realitní zprostředkovatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě mohou být ze strany 4.house zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Klienty prostřednictvím Serveru a tyto mohou být archivovány po dobu jednoho roku, nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno. Realitní zprostředkovatel však bere na vědomí, že 4.house není povinna zprávy zasílané prostřednictvím Serveru ani inzerci Vlastníka uchovávat, zálohovat ani archivovat.

článek V.

Služba 4check

 1. Službu 4check je oprávněn využít kterýkoli Klient Serveru.
 2. Smlouvou o poskytnutí služby 4check se 4.house zavazuje poskytnout Klientovi Prověření. Za to se Klient zavazuje uhradit 4.house cenu za službu. 4.house je povinna poskytnout službu až po zaplacení ceny za službu.
 3. Prověřením osoby se rozumí služba spočívající ve zhodnocení kredibility a důvěryhodnosti kontrolované osoby prostřednictvím aktuálních informací o osobě z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a databází a poskytnutí případných souvisejících služeb.
 4. Rozsah prováděné kontroly, cena a další podmínky jsou uvedeny přímo na Serveru.
 5. 4.house neověřuje pravdivost Klientem zadaných údajů. 4.house Klientem zadané údaje zpracovává výhradně na základě pokynu Klienta. Pokynem Klienta se rozumí učinění objednávky služby 4check prostřednictvím Serveru. 4.house je oprávněna od Klienta získané údaje zpracovávat výhradně za účelem poskytnutí služby 4check. Účelem zpracování zadaných údajů je poskytnutí služby 4check Klientovi.
 6. Klient zadáním údajů a jejich předáním 4.house za účelem dalšího zpracování potvrzuje, že tyto údaje získal v souladu s právním řádem České republiky a je mimo jiné oprávněn je dále předat ke zpracování 4.house. Klient prohlašuje, že subjektům údajů poskytl stručným, transparentním a srozumitelným způsobem veškeré informace požadované právním řádem České republiky týkající se zpracování jeho údajů.
 7. Klient nebude 4.house předávat jakákoli data, která by byla považována za zvláštní a citlivá (vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, zdravotním stavu osoby atp.).
 8. Zadané údaje budou ze strany 4.house zpracovány v rozsahu zaznamenání dat poskytnutých Klientem a jejich následném uchovávání po dobu trvání smlouvy s Klientem.
 9. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba 4check nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 4.house, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

článek VI.

Služba 4campaign

 1. Službu 4campaign je oprávněn využít výhradně Realitní zprostředkovatel.
 2. Smlouvou o poskytnutí služby 4campaign se 4.house zavazuje poskytnout Realitnímu zprostředkovateli propagaci inzerce na sociálních sítích a Realitní zprostředkovatel se za to zavazuje uhradit 4.house cenu za službu. 4.house je povinna poskytnout službu až po zaplacení ceny za službu.
 3. Propagací inzerce na sociálních sítích se rozumí služba spočívající v umístění inzerce na jednotlivé sociální sítě (facebook, instagram, atd), a to v rozsahu, který bude reflektovat povahu inzerce, parametry nabízené nemovité věci, lokalitu jejího umístění a další faktory tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší pravděpodobnosti realizace transakce a poskytnutí případných souvisejících služeb.
 4. Rozsah Propagace inzerce na sociálních sítích, cena a další podmínky jsou uvedeny přímo na Serveru.
 5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba 4campaign nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 4.house, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

článek VII.

Zasílání inzerce

 1. Službu Zasílání inzerce je oprávněn využít kterýkoli Klient, a to i v případě, kdy neprovede Registraci, za podmínky, že vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
 2. Smlouvou o poskytnutí služby Zasílání inzerce se 4.house zavazuje Klientovi bezúplatně zasílat relevantní inzerci a jiná související sdělení, a to s frekvencí uvedenou v nastavení.
 3. Zasíláním inzerce se rozumí služba spočívající v odeslání nových inzerátů umístěných na Serveru, která splňují nebo mohou splňovat požadavky Klienta, a to na e-mailovou adresu Klienta zadanou Klientem při objednání služby Zasílání inzerce a zasílání případných souvisejících nabídek a akcí.

VIII.

Platební podmínky

 1. Platba ceny za služby uvedené v čl. V. (služba 4check) a VI. (služba 4campaign) těchto Obchodních podmínek se provádí v korunách českých. Cena je na Serveru uváděna vždy v korunách českých, a to včetně DPH.
 2. 4.house nabízí na výběr ze dvou způsobů platby: prostřednictvím platební karty a bezhotovostním převodem na účet 4.house.
 3. Pokud Klienti nebo Realitní zprostředkovatel zvolí jako způsob platby úhradu prostřednictvím platební karty, bude při dokončení objednávky služby přesměrován na platební bránu Stripe, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Poté bude na bráně vyzván k zadání šestnáctimístného čísla karty, data expirace, a CVC/CVV kódu, všechny tyto údaje najde Klient či Realitní zprostředkovatel na své platební kartě.
 4. Pokud Klient či Realitní zprostředkovatel zvolí jako způsob platby bezhotovostní převod na bankovní účet 4.house, bude mu po odeslání objednávky služby zasláno potvrzení včetně pokynů k provedení úhrady. Úhradu bude v takovém případě Klient či Realitní zprostředkovatel povinen provést na bankovní účet 4.house (pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky), který bude včetně variabilního symbolu Klienta zaslán v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky odeslaném Klientovi, a to ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu tento potvrzující e-mail bude ze strany 4.house doručen. V případě platby formou bezhotovostního převodu na účet se považuje cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet 4.house.
 1. Veškeré změny a změny cen uvedených přímo na Serveru jsou vyhrazeny. Cena za službu je platná v době objednání.

článek IX.

Licence

 1. Klient prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jakýkoli jiný obsah (dále jen „Fotografie“), ať již jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona (nebo obdobným výsledkem chráněné tvůrčí činnosti) či nikoli, je jejich autorem nebo osobou, která je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněna k jejich užití, resp. že je osobou oprávněnou k výkonu práv duševního vlastnictví, a to v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy. Klient prohlašuje, že je rovněž oprávněn tato práva dále převést.
 2. Uzavřením smlouvy Klient poskytuje bezplatně podle ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) k Fotografiím (a to i v případě, kdy tyto nejsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona nebo obdobným výsledkem chráněné tvůrčí činnosti), a to všemi způsoby známými způsoby užití. Rozsah licence není množstevně ani územně omezen. Licence je poskytována k užití Fotografií v původní nebo zpracované či jinak pozměněné podobě, to vše k celku i k jeho jednotlivým částem, a to na dobu dvaceti let. 4.house není povinna licenci využít. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 4.house je bez dalšího oprávněna tuto licenci postoupit nebo poskytnout (podlicence) třetí osobě bezplatně. 4.house je oprávněna Fotografie měnit a upravit nebo spojit s jiným dílem.
 3. V případě, že 4.house bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Fotografiím nebo 4.house vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Fotografiím, zavazuje se Klient 4.house nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.

článek X.

Odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem

 1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Klient, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě Klient, který je Spotřebitelem, kontaktuje písemně 4.house a uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením data objednávky, specifikace objednané služby a případně i čísla účtu pro vrácení peněz.
 2. Klient, ačkoli je Spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud 4.house s plněním své povinnosti ze Smlouvy začala ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, a to na základě výslovné žádosti Vlastníka učiněné v textové podobě.
 3. Odstoupí-li Vlastník, který je Spotřebitelem oprávněně od Smlouvy, je 4.house povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijala.

článek XI.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

článek XII.

Ochrana osobních údajů

 1. 4.house jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Klienta o tom, že osobní údaje Klienta, které budou 4.house dobrovolně odevzdány při provedení Registrace, anebo při jiném užití Služeb, které nevyžadují Registraci (tedy zejména jména a příjmení, data narození, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy bydliště, e-mailové adresy, pohlaví, čísla bankovního účtu a telefonního čísla), budou zpracovány za účelem uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb uvedených v čl. II. těchto Obchodních podmínek a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Klienta z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Klienta je tedy plnění Smlouvy a současně také plnění zákonných povinností 4.house dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. 4.house je tedy oprávněna osobní údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících jí z uzavřené Smlouvy a těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s plněním povinností uložených jí právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb 4.house souvisejících s Klienty prodanými službami (s možností Klienta se z odebírání těchto nabídek odhlásit).
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů ze strany Klienta 4.house je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Smlouvy, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Klienta budou zpracovány po dobu, po kterou je 4.house povinna tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Klienta nebude docházet k automatizovanému rozhodování, může však docházet k profilování, což Klient výslovně bere na vědomí.
 5. 4.house nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Klienta mohou být pro účely řádného poskytování služby vyřízení objednávky předány osobám, které 4.house poskytují IT služby za účelem zajištění řádného fungování Serveru, a dále osobám poskytujícím 4.house právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. 4.house nemá v úmyslu předat osobní údaje Klienta do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Klient má právo požadovat od 4.house přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 4.house při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 7. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat 4.house o změně ve svých osobních údajích.
 8. Klient bere na vědomí, že pro poskytování Služeb prostřednictvím serveru jsou nezbytné soubory „cookies“. Klient dále souhlasí s ukládáním souborů „cookies” do jeho koncového zařízení (např. počítače) a jejich použitím i pro reklamní a marketingové účely 4.house tak, aby se usnadnilo poskytování Služeb; Klient má možnost odmítnout, aby soubory „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. 4.house je oprávněn k poskytování služeb a k činnostem souvisejícím s provozem Serveru na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. 4.house není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje 4.house, že s mimosoudní stížností se Spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 4. Jazykem komunikace mezi Klientem a 4.house a jazykem Smlouvy je český jazyk. Český jazyk je rovněž jazykem Serveru a vkládané inzerce a dalších služeb.
 5. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
 6. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím příslušným zákonem.
 7. Pro vyřizování stížností, získání dalších informací či v případě jakýchkoli dotazů může Klient využít e-mailové adresy: [email protected] Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle 4.house na e-mailovou adresu Klienta. Veškerá sdělení 4.house mohou být Klientům doručována na e-mailovou adresu uvedenou na Serveru či uvedenou Klientem v objednávce, rovněž mohou být doručována prostřednictvím Serveru.

V Praze dne 20.10.2020